Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Software

Image
Operační systémy

Image
Antivirové programy

Image
Kancelářské balíky
Image

Notebooky

Notebooky
Značkové notebooky DELL, ASUS, HP...

Notebooky
Vybaveny systémy Windows 8.1 a 10
Image

Image

Image

Image

Image

Jak nakupovat


Jak nakupovat ?
 1. Po vybrání zboží, které vás zaujalo, klikněte na název či náhled a zobrazí se vám další informace o zboží.
 2. Pokud kliknete na tlačítko objednat, zobrazí se formulář, do kterého vepíšete název zboží, které jste si vybrali.
 3. Vyplňte další požadované položky formuláře. Můžete vyplnit políčko poznámka, kam nám neváhejte napsat vaše dotazy k objednávce.
 4. Zboží si můžete:
  • nechat zaslat přepravní službou PPL nebo Česká pošta s.p. na dobírku.
  • nechat dovézt naším rozvozem po Liberci a Jablonci nad Nisou (za 50 Kč).
  • vyzvednout osobně po telefonické domluvě.
 5. Pokud kompletně s objednávkou souhlasíte a přečetli jste si celé obchodní podmínky a souhlasíte s nimi, odešlete objednávku tlačítkem - odeslat.
 6. Nyní je objednávka odeslána. Vyčkejte na kontakt našeho zaměstnance, který vás bude kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.
 7. Můžete nás samozřejmě kdykoliv kontaktovat:
  • e-mailem na adrese obchod@arrivalcomputers.cz
  • telefonicky na čísle +420 777 870 182
  • SMS zprávy na čísle +420 728 072 548
Budeme se snažit vyjít maximálně vstříc vašim požadavkům.

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.arrivalcomputers.cz platné od 1.1.2014

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.arrivalcomputers.cz blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v oblasti internetového prodeje zboží.

Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy


Prodávající
Prodávající je firma Martin Jiroš, se sídlem Žitavská 56/50, Liberec 11; 460 01, IČ: 72683236 (dále jen „prodávající“).

Kupující
Kupující je spotřebitel nebo podnikatel.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
Je-li kupujícím podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (přičemž podle § 2158 odst. 1 Občanského zákoníku platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 nepoužijí).

Předmět koupě
Předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva. Veškeré informace o zboží dostupné na www.arrivalcomputers.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.

Ceny
Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). Ceny jsou konečné, tj.včetně DPH a popř.včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. To se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku.

Postup uzavření kupní smlouvy

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě, pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu obchod@arrivalcomputers.cz, takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží momentálně nedostupného v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým nebo nevhodným užíváním, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím - spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího osobně v provozovně v Liberci.
Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.
Na spotřební materiál (barvící pásky, tonery, tryskové hlavy, baterie atd.) není poskytována záruka, a to i když je součástí tiskáren nebo jiného zařízení na které je záruka.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: 
a) ztrátou dokladu o koupi, ztrátou záručního listu,
b) vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba,
c) porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
d) mechanickým poškozením zboží,
e) elektrickým poškozením (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
f) poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem),
g) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
h) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
i) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem, 
j) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného / neoriginálního software a spotřebního materiálu,
k) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami obecně platnými pro provoz a údržbu kancelářské techniky,
l) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů neautorizovanou osobou,
m) zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN,
n) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vandalismem.

Převzetí zboží

Při převzetí zboží kupující standardně přebírá a překontroluje neporušenost obalu, případně ochranné lepící pásky. Jakékoliv zjištěné závady zapíše do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

Osobní odběr

Kupující se může rozhodnout pro osobní odběr za internetové ceny v provozovně v Liberci. V takovém případě prodávající rezervuje zboží za cenu uvedenou v okamžiku potvrzení objednávky na internetových stránkách v provozovně v Liberci dva dny od potvrzení objednávky. Zboží je možné vyzvednout nejdříve následující pracovní den od odeslání objednávky. Kupující má právo si zboží v provozovně prohlédnout, následně uzavře s prodávajícím kupní smlouvu a vybrané zboží uhradí.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení může být k přepravě podáno poslední den lhůty.
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy pokud možno s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit formulář „Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy“ (doc, 43 kB), jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupit lze korespondenčně, a to na adrese provozovny Martin Jiroš, Žitavská 56/50, Liberec 11; 460 01. Odstoupit lze též ústním prohlášením na uvedené adrese osobně nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@arrivalcomputers.cz. V těchto případech musí být odstoupení odsouhlaseno prodávajícím, na místě ústně a ihned vyřešeno nebo odpovědní emailovou dokončenou komunikací.
V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, je povinen vrátit původní věc prodávajícímu a provede tak na náklady prodávajícího. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn. Prodávající je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00034001.
Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle § 11 zákona o ochraně osobních údajů v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 zákona o ochraně osobních údajů souhlasí s těmito skutečnostmi:
 1. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen„osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.
 2. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření pracovníci nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.
 3. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.
 4. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále dopravní společnosti z důvodu plnění smlouvy, a to podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zboží kupujícímu.
 5. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.
 6. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.
 7. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů přímo na prodejně prodávajícího. Adresa prodejny je uvedena v kontaktech prodávajícího na těchto webových stránkách.
Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.
Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.arrivalcomputers.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.